Alle pijlen nu gericht op Tweede Kamer

Vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken Tweede kamer besluit op do 26 oktober naar aanleiding van het wetsvoorstel tot een werkbezoek en hoorzitting in Haren, naar verwachting in januari 2018.

De comnmissie stelt betrokkenen en belangstellenden graag tot maandag 27 november in de gelegenheid tot het inmzenden van schriuftelijk commentaar op genoemde wetsvoorstel.

Er zijn spelregels vastgesteld voor de hoorzitting. Die vind u HIER!

Nog even kort de 7 argumenten tegen herindeling

(geciteert uit http://michielverbeek.nl)

Vanuit Haren zal de Tweede Kamer gevraagd worden wat de urgentie is van herindeling en of kan worden aangetoond dat de gemeente Haren regionale ontwikkelingen tegenhoudt. Vanuit Haren wordt gepleit voor zelfstandigheid met de volgende 7 argumenten:

1. De inwoners willen geen fusie met Groningen. Burgerraadpleging 75% tegen samengaan met Groningen.

2.  Het bestuur van Haren is in meerderheid voor zelfstandigheid.

3.  Alle gemeentelijke taken worden naar behoren uitgevoerd.

4.  De gemeente Haren voert de drie decentralisaties in het sociaal domein goed uit, met hoge klanttevredenheid en binnen de Rijksbudgetten.

5. De financiën zijn op orde gebracht met de uitkomst van een solvabiliteitsratio van 14,0% in 2016 via 16,4% in 2017, 26,9% in 2021 naar 30% in 2023. Dit alles zonder aantasting van voorzieningen en met een investeringspakket. Zie de Prognosebalans 2017-2021. (De gemeente Groningen had eind 2016 een solvabiliteitsratio van 11,3% en tendeert de komende jaren naar beneden).

6. De provincie Groningen heeft in strijd met het eigen collegeprogramma gedwongen herindeling doorgevoerd in Haren. De provincie zou gemeenten ondersteunen en niets van bovenaf opleggen!

7. De provincie Groningen heeft de gemeente Haren geen kans gegeven om Beterr Haren uit te voeren.

Op vrijdag 6 oktober 2017 heeft de Ministerraad in haar laatste vergadering in de demissionaire samenstelling het wetsvoorstel Samenvoeging van gemeenten Groningen, Haren en ten Boer vastgesteld en ingediend bij de Tweede Kamer.

Het wetsontwerp en de memorie van toelichting vindt u hier.

Dit wetsontwerp maakt niet duidelijk dat herindeling voor de gemeente Haren NOODZAKELIJK is 

Van enige duiding van meerwaarde voor de inwoners is geen sprake, behalve het onzinnige argument over bestuurskracht dat GROTER ook BETER zal zijn.

Terecht heeft de Raad van State (zie hier het document) erop gewezen dat van een lichte samenvoeging geen sprake kan zijn. Nu wordt dus een reguliere samenvoeging voorgesteld, waarbij ook de gemeente Groningen moet worden opgeheven. Dat gaat uiterard met veel kosten gepaard. Het is de Provioncie die verantwoordelijk is voor deze kosten en niet Haren, zoals gedeputeerde Brouns meent te kunnen beweren.

De gemeente Groningen en Ten Boer hebben ten aanzien van de participatie van Haren altijd aangegeven "graag of niet". Voor Groningen was de toevoeging van Haren niet echt nodig. Wat blijft er van deze bewering over??

De coalitiepartijen van de raad van Haren hebben het volgende Persbericht uit doen gaan. 

Persbericht: Tweede Kamer is aan zet 

Voortgangsbericht Burgercomité Haren

Petitie 'Haren niet bij de stad Groningen'Het gaat nog steeds goed met de ondertekening van de petitie op https://harennietbijstad.petities.nl. Op 16 oktober  is de stand: 1300 ondertekeningen.De schriftelijke handtekeningenactie loopt ook goed. Uit onverwachte hoek wordt regelmatig handtekeningenlijsten gebracht.Naar schatting zijn er nu meer dan 2400 handtekeningen gezet. Het aantal van 2500 komt in zicht.Hartelijk dank aan Iedereen die op enigerlei wijze hieraan heeft meegewerkt.N.B. De petitie kan nog zeker tot 1 november digitaal en schriftelijk worden getekend.

NIEUWS ?

Op vrijdag 6 oktober 2017 heeft de Ministerraad in haar laatste vergadering in de demissionaire samenstelling het wetsvoorstel Samenvoeging van gemeenten Groningen, Haren en ten Boer vastgesteld en ingediend bij de Tweede Kamer.

 

"Wij gaan vol overtuiging voor behoud zelfstandigheid"

Wilt u dat Haren zelfstandig blijft? Richt uw pijlen op tweede en eerste kamerleden!

Fase 1: indienen zienswijze is afgesloten

Fase 2: beoordeel de reactienota afgesloten

Wij adviseren u op of vlak na 9 januari op de website www.herindelingghtb.nl in de reactienota na te gaan of u een bevredigende reactie hebt gekregen op uw zienswijze
Als u niet tevreden bent, adviseren wij u dat spoorslags te melden aan de leden van Provinciale Staten. Wilt u deze Statenleden rechtstreeks benaderen dan vind u hier de adressen. Doe dit vóór 25 januari, de eerste vergaderdatum van de commissie bestuur. Op deze website kunt u tegen die tijd een formulier vinden waarop u uw klachten kwijt kunt.
Het is natuurlijk mogelijk dat u uw kritiek op de reactienota EN op het herindelingsadvies laat klinken in de Statenzaal. Indien het onderwerp geagendeerd wordt voor de commissievergadering heeft u DAN de gelegenheid. Schroom niet!
 

Fase 3: Herindelingsadvies is vastgesteld en gaat naar de minister; afgesloten

In deze fase vallen de tweede kamer verkiezingen en de kamer in nieuwe samenstelling zal moeten beslissen over een door de minister ingeiende wetsontwerp.
Burgers kunnen invloed uitoefenen op tweede kamerleden door deze dierct te benaderen. Te zijner tijd volgt hier meer informatie over de meest effectieve handelswijze.
 

Fase 4: Wetsontwerp komt in Tweede Kamer

 
Ook in deze fase kunt u invloed uitoefenen door  kamerleden te benaderen. Maak gebruik van uw netwerk en gebruik de argumenten.

"GS hebben gekozen voor voortzetting van de gedwongen weg" 

Argumenten tegen herindelingsontwerp samenvoeging van Haren met Groningen en Ten Boer

Klik hier om het document te openen! U kunt ook de korte versie hier inzien.

Algemene argumenten tegen herindeling

Klik hier om het document te openen

"Wij hebben nooit ingestemd met een lichte samenvoeging" 

Feitenrelaas bestuurlijke toekomst Haren


2008: Bestuurskrachtonderzoek op initiatief Vereniging Groninger Gemeenten, door BMC. : In hoofdstuk 9 wordt geconcludeerd, dat de gemeente Haren goed scoort op bestuurskracht. Deze conclusie onderschrijft het college van harte. De conclusie sluit aan bij de eigen ervaringen en bij andere toetsingen van de gemeentelijke prestaties, zoals laatstelijk het onderzoek ‘de staat der gemeente’. Enige zorg wordt uitgesproken over de financiële positie van onze gemeente. Dit met name in relatie tot het gekozen profiel (hoog voorzieningenniveau).College: Zoals ook reeds in het rapport is verwoord delen wij deze zorg niet. De meest recente cijfers (junicirculaire uitkering gemeentefonds) bevestigen ons in deze opvatting. Bovendien gaat het hier om een door u (de raad) zeer bewust gemaakte keus.Het college: Wij zijn van oordeel – en ook dat staat in het rapport als uitkomst van en slotgesprek met ons college vermeld – dat Haren ook in de toekomst voldoende bestuurskracht heeft om nieuwe taken adequaat op te vangen. Wij vinden ook, dat wij niet vanwege problemen elders in de provincie voor Haren voor een andere toekomst moeten kiezen. 2008-07-02_Bestuurskrachtonderzoek-BureauBMC-bijlage1.pdf

25 februari 2013: presentatie SWOT-analyse Zuiderlicht: Meerderheid gemeenteraad besluit dat de bestuurskracht van Haren versterkt zal worden door louter samenwerken

28 februari 2013: presentatie Grenzeloos Gunnen: Eindrapport van de Visitatiecommissie ‘Bestuurlijke Toekomst Groningen” in opdracht van de Vereniging Groninger Gemeenten en de Provincie Groningen.  2013-02-28_GrenzeloosGunnen__DEF.pdf

24 juni 2013: gemeenteraad Haren spreekt voor het eerst over het rapport :Coalitiepartijen VVD, PvdA, GL en CU maken ommezwaai: samenwerken voldoet niet langer. College wil na zomervakantie inwoners informeren en horen en dan voor 1 december een besluit nemen

September 2013: inloopavonden met inwoners: Slordig haastig proces..

14 oktober 2013 gemeenteraad: Burgerinitiatief uitstel besluitvorming wordt door meerderheid raad afgewezen.  2013-10-14_Burgerinitiatiefvoorstel 'Uitstel herindelingsbesluit Haren'.pdf

25 november 2013: gemeenteraad neemt ‘voorlopig besluit’ tot herindelen met Groningen en Ten Boer: Voorlopig omdat de VVD verdeeld is. Motie GL aangenomen: burgerraadpleging bij gemeenteraadsverkiezingen met de vraag of men het eens is met dit besluit.  2013-11-25_Raadsvoorstel herindeling.pdf

19 maart 2014: gemeenteraadverkiezingen: Opkomst raadsverkiezing  75,5%; opkomst burgerraadpleging 74,5. Ruim 74% stemt TEGEN raadsbesluit

28 april 2014: nieuw college D66, GVH en VVD: D66 presenteert projectplan bestuurlijke toekomst

7 oktober en 4 november 2014: Bijeenkomsten met inwoners: Uitkomst: liefst zelfstandig blijven

2015: implementatie drie decentralisaties: Blijkt mee te vallen. Begroting verdubbelt niet, zoals eerder gezegd, maar neemt toe met 10%. WMO en Participatiewet blijken goed uitvoerbaar in de geest der wet: zo dicht mogelijk bij de mensen. Geen reden meer om op te schalen

18 maart 2015: Provinciale Statenverkiezingen: Op 23 april 2015: presentatie nieuwe coalitie GS: SP, CDA, D66, GL en CU. Op tv Noord zegt toekomstig gedeputeerde Brouns: ‘Wij gaan gemeenten niet dwingen. Wij geven de gemeenten de kans om zelf met initiatieven te komen; Het dwingende karakter is er af. Het initiatief is aan de gemeenten. Ik ga geen gemeenten dwingen een proces in te gaan dat ze niet willen.’ Collegeakkoord: ‘De opstelling van de provincie is daarbij niet die van een bovenliggende partij die de aanwijzingen uitdeelt. Maar van een partner die zichtbaar, betrokken en met vertrouwen tussen de Groninger gemeenten staat en als procesbegeleider kijkt naar het regionaal belang. Ons uitgangspunt is dat de herindeling niet wordt opgelegd, we ondersteunen de initiatieven die gemeenten aandragen. We zien voor ons een stimulerende rol, maar de gemeenten bepalen zelf het proces van herindeling. Wij faciliteren, ondersteunen en bevorderen met als doel het tot stand komen van gemeenten met voldoende toekomst bestendige bestuurskracht.’

26 november 2015: Rapport Benchmark Ambtelijk Apparaat Gemeente Haren-Berenschot: De centrale vraag van dit onderzoek is: hoe verhoudt de omvang van de gemeente Haren zich tot die van andere gemeenten?  2015-11-26_Rapport benchmark ambtelijk apparaat gemeente Haren incl. bijlagen.pdf

3 december 2015, brief GS aan gemeentebestuur Haren: ‘Gemeenten zijn, in onze visie, in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het lokale bestuur en zelf aan zet als het gaat om het vinden van oplossingen om hun huidige en toekomstige maatschappelijke opgaven goed op te kunnen blijven pakken. Het wordt in beginsel aan de gemeenten gelaten om hun eigen keuzes te maken met betrekking tot hun bestuurlijke toekomst en voorstellen tot gemeentelijke herindeling te doen’.‘Op verzoek van gemeenten zullen wij het tot stand komen van gemeenten met voldoende toekomstbestendige bestuurskracht faciliteren, ondersteunen en bevorderen. Ons uitgangspunt is dat gemeentelijke herindeling niet wordt opgelegd. Dit betekent dat ons college niet eigenstandig gebruik zal maken van zijn bevoegdheid om herindelingsvoorstellen te doen, als daarvoor geen draagvlak bij de betrokken gemeenten bestaat. Wij geven de gemeenten nadrukkelijk de ruimte om hun eigen verantwoordelijkheid in deze te nemen en die in te vullen.’  2015-12-03_Brief GS aan de raad van Haren.pdf

14 december 2015: gemeenteraad van Haren: Raad neemt met 12 stemmen voor en 5 tegen besluit om zelfstandigheid te handhaven. Nadere onderbouwing zal volgen.Provincie stelt voor het onderzoek dat moet leiden tot onderbouwing te bekostigen. Het bureau B&A krijgt de opdracht.

14 maart 2015: presentatie rapport B&A: Vooraf is het concept gelekt naar het Dagblad van het Noorden door??? Inhoudelijk en onderzoek-technisch veel op aan te merken: feiten kloppen lang niet alle, feiten zijn niet altijd gecheckt, feiten en meningen zijn niet gescheiden, er is geen weging aangebracht en er is een stadse meetlat gebruikt voor de dorpse realiteit.B&A constateren zestal knelpunten, ‘het nee tenzij’ kan omgebogen worden naar  ‘ja het kan’; (leidt tot het verbeterplan Beterr Haren).  2016-03-03_Rapportage Verkenning zelfstandigheid gemeente Haren-B&A.pdf

15 maart 2016: brief GS aan gemeentebestuur Haren; ‘U heeft daarbij aangegeven vanuit de invalshoek van zelfstandigheid te bezien hoe u de knelpunten kunt aanpakken. Gezien de ernst en de reikwijdte van de conclusies in het rapport, hebben wij in het overleg aan u meegegeven om bij uw nadere verkenning nadrukkelijk ook in overleg te treden met uw omgeving om te bezien hoe vanuit dat perspectief de knelpunten kunnen worden aangepakt. Op grond van het rapport en onze kennis van de regionale context en ontwikkelingen, kan dit in onze ogen in dit stadium alleen nog op zinvolle wijze gestalte krijgen in overleg met de gemeenten Groningen en Ten Boer, aangezien de andere gemeenten in uw omgeving reeds vergaand in herindelingstrajecten zijn gevorderd. Zoals bekend, zijn de gemeenten Groningen en Ten Boer inmiddels met de voorbereidingen voor de wettelijke herindelingsprocedure gestart. De gemeenten zijn voornemens om na het zomerreces in dat kader formele en onomkeerbare stappen met elkaar te zetten. Het is ons inziens van belang dat u daarom in de komende maanden intensief het gesprek aan gaat met deze gemeenten en gezamenlijk onderzoekt op welke wijze u passende oplossingen kunt vinden voor de geconstateerde knelpunten in uw gemeente. Daarna kunt u dan de beide varianten (zelfstandig de knelpunten aanpakken of samen met de gemeenten Groningen en Ten Boer) afwegen tegen de vraag waar u uw inwoners het beste mee dient. Wij hebben met uw college afgesproken dat u voor de zomer bepaalt op welke wijze u de in het rapport geconstateerde knelpunten structureel gaat oplossen.’  2016-03-15_Provincie Groningen - vervolg rappport verkenning zelfst gemeente Haren aan college.pdf

30 maart 2016: brief GS aan gemeentebestuur van Haren: Open overleg als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) wordt opgelegd. 2016-03-30_Besluit GS Start Arhi-procedure voor gemeente Groningen, Haren en Ten Boer.pdfCitaat: "wij in dezelfde brief hebben aangegeven dat het college van Haren op basis van dit overleg beide varianten (zelfstandig de knelpunten aanpakken of samen met de gemeenten Groningen en Ten Boer) kan afwegen tegen de vraag waar men de inwoners van Haren het beste mee dient." 2016-03-30_02-Brief Start Arhi-procedure voor gemeente Groningen, Haren en Ten Boer.pdf 

7 april 2016: Gemeenteraad: start Beterr Haren; Ten behoeve van de versterking van de bestuurskracht van de gemeente Haren is een Plan van Aanpak Beterr Haren opgesteld. Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen hebben Haren dringend geadviseerd om ook een eventuele samenvoeging met de gemeenten Groningen en Ten Boer daarbij te onderzoeken door middel van open overleg als bedoeld in artikel 8 wet ARHI en de uitkomsten daarvan te vergelijken met een zelfstandige voortzetting van de gemeente Haren. De raad stemt in met beide trajecten.

3 juni 2016: presentatie Verkenning gemeentelijke herindeling Groningen, Haren en Ten Boer: Tevoren is het rapport over het open overleg gelekt naar het Dagblad van het Noorden door??? In dit rapport (eindrapportage Open Overleg, verkenning gemeentelijke herindeling Groningen, Haren, Ten Boer) wordt niet aangetoond dat Groningen een robuust financieel beleid voert en er is niets in te lezen over de meerwaarde van herindeling voor Haren, noch over de financiële lastenverhoging en andere nadelen die de inwoners en ondernemers te wachten staan. Een vergelijking is niet mogelijk.8 juni 2016: Deloitte analyseert financiële situatie: Doet aanbevelingen voor verbeteringen (die leiden tot ombuigingsplan van de raad in juni 2016). 

10 juni 2016: GS presenteert een in grote haast gemaakte beoordeling van Beterr Haren door bureau B&A: Gemeentebestuur van Haren was tevoren niet op de hoogte. B&A blijft uitgaan van verkeerde aannames en beoordeelt zonder zelfstandig onderzoek te doen. Oordeel deskundige: ‘Een professionele opdrachtnemer zou zijn uitgegaan van de onderliggende vraag: ‘Is de toekomst van Haren meer gebaat bij zelfstandigheid of bij herindeling?’ Documenten:  Brief GS en  Rapport B&A Toetsing aanpak Beterr Haren.

15 juni 2016: gemeenteraad en Beterr Haren:Gemeenteraad van Haren spreekt vertrouwen uit in Beterr Haren, stemt in met motie voor een nog steviger financieel programma en spreekt uit geen meerwaarde voor de inwoners van Haren te zien in de Verkenning gemeentelijke herindeling Groningen, Haren en Ten Boer. Met tien voor en zeven tegen spreekt de raad zich uit voor continuering van de zelfstandigheid. Documenten:

2016-04-25_eindrapportage Beterr Haren deelproject 1.pdf

2016-04-25_eindrapportage Beterr Haren deelproject 2.pdf

2016-04-25_eindrapportage Beterr Haren deelproject 2, biljage 1.pdf

2016-04-25_eindrapportage Beterr Haren deelproject 2, bijlage 2.pdf

2016-04-25_eindrapportage Beterr Haren deelproject 3.pdf

2016-04-25_eindrapportage Beterr Haren, deelproject 4.pdf

2016-04-25_eindrapportage Beterr Haren, deelproject 5.pdf

2016-04-25_eindrapportage Beterr Haren, deelproject 6.pdf

2016-04-25_eindrapportage Beterr Haren deelproject 6, bijlage 1.pdf

20 juni: gemeenteraad van Haren:  stelt ombuigingsplan vast dat voldoet aan de eisen van Deloitte en Berenschot. 

28 juni 2016: Gedeputeerde Staten dwingen herindeling af !: Gedeputeerde Staten delen mee de gemeente Haren te dwingen tot herindeling met Groningen en Ten Boer. Er wordt geen inhoudelijke argumentatie gegeven in de brief; GS vindt het beter voor de inwoners van Haren.

30 juni 2016: Gedeputeerde Brouns komt in Haren uitleg geven: In het daar op volgende spoeddebat besluit de gemeenteraad om een protestspoor te gaan vormgeven en daarnaast onder protest mee te werken aan het opstellen van een herindelingsontwerp. De fracties van D66, GVH en CDA dienen de motie ‘bezwaar aantekenen tegen besluit Provincie Groningen d.d. 28 juni 2016, betreffende Vervolg arhi-procedure gemeenten Groningen’. De motie wordt met 10 stemmen voor (D66, GVH en CDA) en 7 stemmen tegen (VVD, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks) aangenomen.

21 juli 2016 B&W verzoeken minister tot vernietiging van besluit GS: B&W Haren sturen minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties brief met verzoek om vernietiging van het door GS genomen besluit.

19 augustus 2016 Minister van BZK antwoordt op vernietigingsverzoek: Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties wijst verzoek af.

29 augustus: COELO presenteert rapport Financiele positie Haren’:  met als belangrijkste conclusies:- de ombuigingsplannen die de raad op 21 juni vaststelde bieden een afdoende oplossing voor de financiële problemen van Haren;- er is geen acuut financieel probleem in Haren;- de situatie in Haren is niet uitzonderlijk en er is geen sprake van structurele niet-beïnvloedbare sociaaleconomische omstandigheden;- Haren kan de financiële problemen derhalve zelf oplossen; herindeling is daarvoor niet nodig en zelfs een onjuiste oplossing omdat alle inwoners van de nieuwe gemeente dan gaan meebetalen

31 augustus 2016 Inloopmarkt gemeente Haren: Op uitnodiging van de provincie en betrokken gemeentes worden burgers uitgenodigd op een inloop avond op 31 augustus in het Postilljon Hotel te Haren. Ruim 300 inwoners waren aanwezig; de meesten boos en verontwaardigd. Veel ruimte voor vragen en discussie is er niet.

5 september 2016: Gemeenteraad Haren besluit in een motie het college van Haren te verzoeken:- Met ogenblikkelijke ingang te stoppen met verdere medewerking aan spoor 2;- De inzet van ambtelijke en bestuurlijke capaciteit volledig te richten op spoor 1: uitvoering van Beterr Haren en het bijbehorende ombuigingsplan;- Gedeputeerde Staten van Groningen in een brief hiervan in kennis te stellen;- Gedeputeerde Staten te verzoeken op basis van het rapport Beterr Haren, het ombuigingsplan van 21 juni en het COELO-rapport en de besluitvorming van de gemeenteraad de artikel 8 wet arhi-procedure te stoppen;- Gedeputeerde Staten van Groningen te berichten dat, ingeval het herindelingsontwerp Groningen, Haren en Ten Boer toch in procedure wordt gebracht, de gemeenteraad van Haren de wettelijke termijn waarbinnen zienswijzen kunnen worden ingediend - zijnde drie maanden – niet wenst te bekorten; - Geen onomkeerbare stappen te zetten wat betreft samenwerkingsverbanden, zonder die tevoren aan de gemeenteraad voor te leggen;

8 september 2016: brief college Haren naar GS over besluit gemeenteraad van 5 september.

12 september 2016: aanvullende brief college Haren naar GS op brief van 8 september.

13 september 2016: GS stellen herindelingsontwerp vast: Het herindelingsontwerp gaat uit van lichte samenvoeging met instemming van Haren. Goedkeuring van gemeente Haren ONTBREEKT. Haren wordt onder preventief toezicht gesteld.

19 september 2016: raadscommissie bespreekt herindelingsontwerp: Gemeenteraad verzoekt het college aan GS en PS een brief te sturen waarin duidelijk wordt gemaakt dat van instemming met herindeling lichte samenvoeging geen sprake is omdat er geen collegebesluit en geen raadsbesluit aan ten grondslag liggen.

21 september 2016: college schrijft brief aan GS en PS: In deze brief neemt college afstand van instemming met lichte samenvoeging

28 november 2016:  Gemeenteraad Haren stelt zienswijze vast met financieel dekkingsplan;  Haren motiveert de keus voor zelfstandigheid en de bezwaren tegen herindeling: zienswijze herindelingsontwerp

05 december 2016: Haren laat GS weten:  ‘De raad verzoekt u terug te komen op het herindelingsontwerp dat voorligt en af te zien van het voornemen de minister te adviseren Haren te betrekken in een onvrijwillige herindeling met Groningen en Ten Boer’

20 december 2016:   GS stellen herindelingsadvies (staat ook op site ghtb) vast

26 januari 2017:  Na goedkeuring op 25 januari van het herindelingsadvies door PS is dit daags daarna door GS gezonden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de heer Plasterk.

"Wij zetten vol vertrouwen in op uitvoering verbeterplan Beterr Haren"

Wat leest u erover in de kranten?


Een overzicht van redactionele artikelen en opiniestukken uit diverse kranten in omgekeerd chronologische volgorde:

Zo wordt ‘Groot-Groningen’ gecreëerdOpinie Driekwart van de inwoners van Haren wees Groningen per referendum af. De provinciehoofdstad wil het dorp alleen maar opslokken om de vijfde gemeente van Nederland te worden, betogen Auke van der Woud en Gustaaf Biezeveld. NRC van 25 augustus 2016

Provincie gaat voorbij aan lokale democratie Opinie Met verbazing las Ronald Pieters uit Haren dat het Dagblad van het Noorden positief is over het college van Gedeputeerde Staten van Groningen. DVHN van 26 juli 2016

We zitten tussen wal en schipInterview Burgemeester Pieter van Veen uit Haren.  Binnenlands Bestuur van 25 juli 2016

Circus Haren onder druk in herindelingssoap Artikel door Richard Lamberst.  Groot Groningen van 12 juli 2016

Stop met het afschepen van de burger Opinie Gemeentelijke herindeling van onderop, heet het in jargon. Maar in Haren is het een farce, aldus Jelle Landstra.  Trouw van 7 juli 2016

Geen grotere doelmatigheid door herindeling gemeenten Het kabinet verwacht met de opschaling van het lokale bestuur structureel een miljard euro per jaar aan efficiencywinst te behalen. Na herindeling dalen de uitgaven echter niet, zelfs niet bij de kleinste gemeenten. Er zijn evenmin aanwijzingen dat schaalvoordelen wel optreden maar worden gebruikt om het voorzieningen- niveau te verhogen, aldus Maarten Allers en Bieuwe Geertsema, COELO, RUG.  ESB Openbare financiën van 27 juni 2014

Tegenstanders herindeling wapenen zich; verslag van informatie- en schrijfavond op 12 oktober in DVHN. DVHN van 13 oktober 2016

Samenvoeging Groningen en Haren is voorgekookt plan; artikel Hans Marijnissern in Trouw van 16 oktober 2016

Lottocratie geeft regenten ruim baan;  opinie Jelle Landstra in Trouw van 1 november 2016

Haren neergezet als verweesd kind in de opgeschaalde wereldDagblad van het Noorden over inspraaksessie op 18 januari 2017

Haren door fusie gespleten semenleving; Dagblad van het Noorden van 26 januari 2017

Hoe radicaal is een boze Harenaar? Dagblad van het Noorden van 27 januari 2017

Reactie Marc Chavannes op dossier Haren; De Correspondent van 29 januari 2017

DVHN Herindelingsadvies vastgesteld; Dagblad van het Noorden van 2 februari 2017

DVHN Strijd voor zelfstandig Haren lijkt over en uit; Dagblad van het Noorden van 14 oktober 2017

DVHN Opheffing gemeente Groningen; Dagblad van het Noorden van 14 oktober 2017

DVHN Wonderlijk-Gerdt van Hofslot; Dagblad van het Noorden van 16 oktober 2017

"Wij hebben aan onze wettelijke verplichtingen voldaan"

AGENDA


Activiteiten in het kader van HANDENAFVANHAREN:

Maandag 28 november: Raadsvergadering Haren met o.a. de Zienswijze van de Gemeenteraad van Haren

Maandag 9 januari 2017: reactienota van GS Groningen wordt geplaatst op de website www.herindelingghtb.nl

Woensdag 18 januari 2017: mogelijkheid tot inspreken bij vergadering Commissie Bestuur en Financiën van Provinciale Staten Groningen

Woensdag 25 januari 2017, 16.00 uur: vergadering Commissie Bestuur en Financiën van Provinciale Staten Groningen

Woensdag 1 februari 2017, 9.30 uur: vergadering Provinciale Staten Groningen

 

"Provincie gaat voorbij aan lokale democratie"

Platform HANDENAFVANHAREN Enkele inwoners hebben het initiatief genomen een platform op te richten, dat alle inwoners die zich willen inzetten voor het behoud van de zelfstandigheid van Haren, kan faciliteren en ondersteunen. Handen af van Haren zorgt voor de relevante informatie: inhoudelijk en procedureel. Daartoe is de website www.handenafvanharen.nl ontwikkeld. Handen af van Haren zorgt voor adviezen en tips bij het schrijven van zienswijzen en protestbrieven. Inwoners die daar gebruik van willen maken kunnen zich melden op info@handenafvanharen.nl . Zij krijgen dan de gewenste informatie toegestuurd.. In oktober zullen ook enkele schrijfavonden worden georganiseerd. De activiteiten van het platform zullen te volgen zijn op twitter: #handenafvanharen Het platform is er voor ALLE inwoners die van mening zijn dat Haren zelfstandig kan en moet blijven.

Voor informatie: info@handenafvanharen.nl